donderdag 29 maart 2012

Goddelijke diensten in onze kapel rondom Pasen

Zondag 25 maart 2012 - Passiezondag
9.55 uur: Plechtige Hoogmis

Maandag 26 maart 2012 - Feest van Maria Boodschap
18.30 uur: Heilige Mis, aansluitend heilig uur van aanbidding

Zondag 1 april 2012 - Palmzondag
9.55 uur: Palmwijding en processie, aansluitend plechtige Hoogmis
Celebrant is pater A. Schijffelen FSSP

Triduum Sacrum
Donderdag 5 april 2012 - Witte Donderdag
18.30 uur: Plechtige Hoogmis waarin de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap worden herdacht, aansluitend overbrenging van het Allerheiligste Sacrament naar het rustaltaar, denudatie van het altaar en gelegenheid tot aanbidding (tot middernacht)

Vrijdag 6 april 2012 - Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruiswegoefening
18.30 uur: Avondofficie

Zaterdag 7 april 2012 - Stille zaterdag
22.30 uur: Plechtige Paaswake

Zondag 8 april 2012 - Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
9.55 uur: Plechtige Hoogmis Resurrexi

Maandag 9 april 2012 - Maandag onder het Octaaf van Pasen
9.55 uur: Hoogmis

Celebrant tijdens het Paastriduum is pater Harald Volk S.J.M.


zondag 25 maart 2012

Passiezondag: Vexila Regis


Latijn

Vexilla regis prodeunt:
Fulget crucis mysterium,
Quo carne carnis conditor
Suspensus est patibulo.

Quae vulnerata lanceae
Mucrone diro, criminum
Ut nos lavaret sordibus,
Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
Dicendo nationibus:
Regnabit a ligno Deus.

O crux, ave, spes unica,
Hoc passionis tempore:
Piis adauge gratiam,
Reisque dele crimina.

Te fons salutis Trinitas,
Collaudet omnis spiritus:
Quibus crucis victoriam
Largiris, adde praemium.


Nederlands Vertaling: J.W. Schulte Nordholt

Des konings vaandels gaan vooraan,
't geheim des kruises grijpt ons aan,
dat op het schandhout uitgespreid
de Schepper als een schepsel lijdt.

Het harde ijzer van de speer
stak in de zijde van de Heer,
opdat het water en het bloed
ons reinigde in overvloed.

Wat David in zijn vrome lied
voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout regeert.

O kruis, u groet ik, want gij zijt
mijn hoop in deze lijdenstijd.
Geef vrolijkheid wie u vertrouwt,
genade wie zijn kwaad berouwt.

U brenge al wat leeft de eer,
Drievuldigheid, o ene Heer,
Die ons door 't kruisgeheim bevrijdt,
regeer ons tot in eeuwigheid.


zaterdag 24 maart 2012

24 maart: Heilige Gabriël, aartsengel

De aartsengel Gabriël treedt twee keer op in het boek Daniël in het Oude Testament. In Daniël 8, 15-26 wordt een visioen van de profeet beschreven. Daarin verschijnt hem iemand 'die er uitzag als een man'. Een stem vanuit de verte over het Ulaikanaal beveelt Gabriël ervoor te zorgen dat Daniël zijn visioen begrijpt.
In hoofdstuk 9, vers 21, van datzelfde Bijbelboek vliegt Gabriël tijdens het gebed van Daniël naar hem toe om uitleg te geven over hoe en wanneer God de zonden van de Israëlieten zal vergeven.

In het Boek Henoch wordt Gabriël beschreven als 'een van de heilige engelen, die aangesteld is over het paradijs, de slangen en de Cherubijnen' (1 Henoch 20, 7-8).

In de joodse traditie wordt Gabriël niet alleen als boodschapper van God beschouwd, maar ook als de ‘engel des doods’.

Gabriël komt ook twee maal voor in het Evangelie volgens Lucas. In Lucas 1, 11-20 kondigt een engel aan Zacharias de geboorte van zijn zoon, Johannes de Doper, aan. Zacharias vraagt hem of die boodschap wel juist is. Hierop antwoordt de engel: "Ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben gezonden om je dit goede nieuws te brengen."
De belangrijkste rol van Gabriël beschrijft Lucas in hoofdstuk 1, 26-38, als hij aan de maagd Maria aankondigt dat zij – in haar maagdelijkheid – zwanger zal worden, en een zoon zal baren die Jezus, Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd. Deze gebeurtenis noemen we Annunciatie of Maria Boodschap, een van de grootste christelijke feesten, dat we op 25 maart (morgen), precies negen maanden vóór Kerstmis, vieren.

Bij de Annunciatie wordt Gabriël vaak afgebeeld met witte lelies in zijn hand, als symbool van de maagdelijkheid van Maria. Soms ook met een bazuin, als symbool van de aankondiging van Jezus’ geboorte. Indien hij alleen wordt afgebeeld, dan draagt hij vaak een scepter, als teken van door God gegeven autoriteit.

In 1946 publiceerde Gabriël Smit een boekje over heiligen voor kinderen. Daarin komt ook een rijmpje voor over de aartsengel Gabriël:

Sint Gabriël, die vlug en zacht,
de Maagd de liefste boodschap bracht,
zij heeft uw tijding blij aanvaard
al bleef geen droefheid haar gespaard.
Kom bij mij engel, als 'k vergeet
wat Jezus’ Moeder voor ons leed.


dinsdag 20 maart 2012

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 26, 27 en 28 mei 2012

Op 26, 27 en 28 mei 2012 vindt voor de dertigste keer de traditionele Pinksterbedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame in Chartres plaats. Het hoofdthema van dit jaar is 'De familie, bakermat van het christendom'.

Zingend, biddend en mediterend lopen de pelgrims -- die afkomstig zijn uit vele landen over de gehele wereld -- tijdens het Pinksterweekend door Parijs, langs velden en bossen de aloude bedevaartsroute naar Chartres. Zij zien daarbij af van elke vorm van luxe.

Hoogtepunten zijn de dagelijkse heilige Mis buiten in het bos, de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en de aanbidding op de avond van Pinksteren, de aankomst in Chartres en de pontificale Hoogmis in de kathedraal.

Geestelijke en pastorale begeleiding wordt verleend door een priester van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP).

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de de Werkgroep Mysterium Fidei (België), e-mail: mysteriumfidei@catholic.org, en Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), e-mail: chartres@ecclesiadei.nl.