zaterdag 5 februari 2011

Gebed om heilige priesters

God, almachtige Vader, Gij hebt het verlossingswerk van Uw Zoon, de redding en het heil van de wereld, aan de priesters als Zijn plaatsvervangers toevertrouwd. Wij bidden U, schenk ons heilige priesters, die door het vuur van Uw goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van Uw eer en van het heil der zielen.

God, altijd verhoort Gij vol liefde Uw dienaren die in nood verkeren. Wij danken U voor Uw goedheid en vragen ootmoedig dat Gij ook deze keer ons gebed wilt verhoren.

En gij, Maria, liefdevolle Moeder, bescherm alle priesters in de gevaren van hun heilige roeping, bid voor hen en verkrijg voor hen de genade dat zij aan hun verheven uitverkiezing altijd getrouw mogen blijven.

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk en patroon van ons land, bid voor de priesters.
Heilige pastoor van Ars, patroon van de priesters, bid voor ons.
Heilig Michaël, patroon van onze kapel, bid voor ons.vrijdag 4 februari 2011

Pontificale Hoogmis in Brussel (vervolg)


De aartsbisschop en zijn gevolg arriveren bij het priesterkoor.
Het altaar wordt bewierookt.
De aartsbisschop presideert de heilige Mis vanaf de bisschoppelijke troon.
Als representant van Christus komt hem deze waardigheid toe. Links en rechts worden mijter en staf gedragen.
Een overzicht van het priesterkoor.
Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr André-Joseph Léonard tijdens de homilie.
Na afloop van de twee uur durende Hoogmis had de aartsbisschop bij de uitgang van de kerk
voor elke aanwezige nog een luisterend oor en een vriendelijk woord.
Een groepsfoto van de aartsbisschop met de deelnemende priesters.

dinsdag 1 februari 2011

Pontificale Hoogmis in Brussel


Foto: © 2011, D.H.L. van Dinh
In een tot de laatste plaats bezette Minimenkerk in Brussel droeg mgr André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de Hoogmis op op de vierde zondag na Driekoningen (30 januari). Diaken en subdiaken waren de FSSP-paters M. Kromann Knudsen en A. Komorowski.

De pontificale Hoogmis markeerde de start van een nieuw apostolaat van de Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in de kerk van Sint Jan en Sint Stefaan ter Minimen.

Bij de feestelijke Hoogmis waren behalve veel gelovigen ook vele misdienaars, seminaristen en priesters aanwezig; onder hen ook de regionaal-overste van de priesterbroederschap voor de Benelux, pater H. Hygonnet, en de generaal-overste, pater J. Berg.
Pater Hygonnet is door mgr Léonard benoemd als parochievicaris van de Minimenkerk voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Hoewel mgr Léonard, als bisschop van Namen, vaker de Tridentijnse Mis heeft gecelebreerd, was dit de eerste keer in meer dan veertig jaar dat in België een residerend aartsbisschop een Hoogmis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus heeft opgedragen.

Aan het slot van de twee uur durende Mis geeft de aartsbisschop de plechtige zegen.