vrijdag 21 januari 2011

Noveengebed ter ere van Don Bosco: voor een heilig priester voor de Sint-Michaëlskapel


Op 31 januari viert de Kerk het feest van de heilige Johannes Bosco, beter bekend als Don Bosco. Het is een oud gebruik om op de negen dagen voor zijn feestdag een noveen te houden voor een bijzondere intentie.

Intentie
Op 25 augustus 2010 overleed onze geliefde pater Karel Van Isacker S.J. Sindsdien heeft de Sint-Michaëlskapel geen eigen priester meer. Hoe dankbaar wij ook zijn voor de gastpriesters die van harte de heilige Mis komen opdragen in onze kapel, voor een goede zielzorg en voor het leven van de Kerk is het van groot belang dat de kapel zou beschikken over een eigen priester die in de Traditie van de Kerk de sacramenten wil toedienen en dagelijks het heilig Misoffer opdraagt, zoals de stichter van de kapel, pater Van Isacker z.g., dat vele jaren heeft gedaan.

Aan wie zouden wij deze intentie beter kunnen voorleggen dan aan een van de grootste en heiligste priesters die de Kerk ooit heeft gekend? Johannes Bosco had een grote liefde voor de heilige Eucharistie en was een vurig vereerder van de heilige maagd Maria. Bidden wij deze negen dagen, van 22 tot en met 30 januari, op voorspraak van de heilige Don Bosco om een goede, zuivere, vrome en heilige priester voor de uitoefening van de priesterlijke taken in onze kapel.

Gebed
Jezus, eeuwige Herder van de zielen, verhoor de gebeden die wij U brengen voor een nieuwe priester voor onze kapel. Herken daarin de uitdrukking van Uw innigste wens. Is het niet tot de priesters dat de tederste en de gevoeligste liefde van Uw Hart zich richt, die diep ingrijpende liefde, waarin zich al de banden verenigen, die U aan de zielen vasthechten?
Jezus, denk aan zoveel schepselen die lijden en behoefte hebben aan een hart dat hen troost door ze in Uw eigen Hart te verbergen. Denk aan al die zielen welke tot de volmaaktheid zouden kunnen komen, mochten ze maar op hun levensweg kennis maken met de werking van een heilige, ijverige priester.

Onbevlekte Maagd, Moeder van de Eeuwige Priester, evenals Hij zijt gij priester en altaar te zamen. Gij hebt Johannes, de welbeminde priester van Jezus, tot uw eerste zoon aangenomen. In de zaal van het Cenakel hebt gij de vergadering van de apostelen als hun koningin voorgezeten. Wil onze ootmoedige smeekbede met uw heilige lippen herhalen; doe er de klanken van weergalmen in het Hart van uw goddelijke Zoon, en verkrijg voor ons de grote gave van een vrome en heilige priester.

Heilige Don Bosco, met vertrouwen doen wij een beroep op uw bijzondere voorspraak om geestelijke en materiële genaden voor de gelovigen van de Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As. Op aarde gaf u getuigenis van een grote devotie tot Jezus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars en van een vurige verering van de heilige maagd Maria, Hulp der Christenen. U bent altijd bewogen geweest door de mensen in nood. Verkrijg voor ons van Jezus en Zijn hemelse Moeder de genade van een vrome en heilige priester voor onze kapel.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons een heilige priester.
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.
Heilig Don Bosco, verdediger van de minsten, de laatsten en de verlorenen, bid voor ons.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten