vrijdag 21 januari 2011

Noveengebed ter ere van Don Bosco: voor een heilig priester voor de Sint-Michaëlskapel


Op 31 januari viert de Kerk het feest van de heilige Johannes Bosco, beter bekend als Don Bosco. Het is een oud gebruik om op de negen dagen voor zijn feestdag een noveen te houden voor een bijzondere intentie.

Intentie
Op 25 augustus 2010 overleed onze geliefde pater Karel Van Isacker S.J. Sindsdien heeft de Sint-Michaëlskapel geen eigen priester meer. Hoe dankbaar wij ook zijn voor de gastpriesters die van harte de heilige Mis komen opdragen in onze kapel, voor een goede zielzorg en voor het leven van de Kerk is het van groot belang dat de kapel zou beschikken over een eigen priester die in de Traditie van de Kerk de sacramenten wil toedienen en dagelijks het heilig Misoffer opdraagt, zoals de stichter van de kapel, pater Van Isacker z.g., dat vele jaren heeft gedaan.

Aan wie zouden wij deze intentie beter kunnen voorleggen dan aan een van de grootste en heiligste priesters die de Kerk ooit heeft gekend? Johannes Bosco had een grote liefde voor de heilige Eucharistie en was een vurig vereerder van de heilige maagd Maria. Bidden wij deze negen dagen, van 22 tot en met 30 januari, op voorspraak van de heilige Don Bosco om een goede, zuivere, vrome en heilige priester voor de uitoefening van de priesterlijke taken in onze kapel.

Gebed
Jezus, eeuwige Herder van de zielen, verhoor de gebeden die wij U brengen voor een nieuwe priester voor onze kapel. Herken daarin de uitdrukking van Uw innigste wens. Is het niet tot de priesters dat de tederste en de gevoeligste liefde van Uw Hart zich richt, die diep ingrijpende liefde, waarin zich al de banden verenigen, die U aan de zielen vasthechten?
Jezus, denk aan zoveel schepselen die lijden en behoefte hebben aan een hart dat hen troost door ze in Uw eigen Hart te verbergen. Denk aan al die zielen welke tot de volmaaktheid zouden kunnen komen, mochten ze maar op hun levensweg kennis maken met de werking van een heilige, ijverige priester.

Onbevlekte Maagd, Moeder van de Eeuwige Priester, evenals Hij zijt gij priester en altaar te zamen. Gij hebt Johannes, de welbeminde priester van Jezus, tot uw eerste zoon aangenomen. In de zaal van het Cenakel hebt gij de vergadering van de apostelen als hun koningin voorgezeten. Wil onze ootmoedige smeekbede met uw heilige lippen herhalen; doe er de klanken van weergalmen in het Hart van uw goddelijke Zoon, en verkrijg voor ons de grote gave van een vrome en heilige priester.

Heilige Don Bosco, met vertrouwen doen wij een beroep op uw bijzondere voorspraak om geestelijke en materiële genaden voor de gelovigen van de Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As. Op aarde gaf u getuigenis van een grote devotie tot Jezus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars en van een vurige verering van de heilige maagd Maria, Hulp der Christenen. U bent altijd bewogen geweest door de mensen in nood. Verkrijg voor ons van Jezus en Zijn hemelse Moeder de genade van een vrome en heilige priester voor onze kapel.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons een heilige priester.
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.
Heilig Don Bosco, verdediger van de minsten, de laatsten en de verlorenen, bid voor ons.


zondag 16 januari 2011

Preek voor de tweede zondag na Driekoningen


"Doet alles wat Hij u zal zeggen."
Epistel
Romeinen 12, 6–16
Broeders, de gaven die wij bezitten, zijn verschillend overeenkomstig de genade, die ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik ze dan volgens de eisen van het geloof; is het een of ander dienstwerk, geef u aan dat ambt; hebt gij te onderrichten, wijd u aan het onderricht; moet gij prediken, leg u toe op de prediking. Wie de armen bedeelt, laat hij het doen in eenvoud; wie in de overheid gesteld is, doe het met zorg; wie barmhartigheid beoefent, laat hij dat doen met blijmoedigheid. De liefde moet zijn zonder huichelarij. Hebt een afschuw van het kwade, en blijft gehecht aan het goede. Bemint elkander met broederlijke liefde. Gij moet voorkomend zijn in hoogachting voor elkander. Wilt in uw ijver niet verslappen; weest vurig van geest en dient de Heer. Laat de hoop u blijmoedig maken. Gij moet geduldig zijn in lijden, blijft volharden in het gebed. Helpt de gelovigen in alle nood, en beoefent de gastvrijheid. Zegent hen, die u kwaad doen; zegent hen, en vloekt hen niet. Wilt blij zijn met de blijden en wenen met hen, die wenen. Blijft eensgezind onder elkander; wilt niet streven naar wat groot schijnt, maar weest tevreden met het kleine.

Evangelie
Johannes 2, 1–11
In die tijd, werd er te Kana in Galilea bruiloft gevierd; ook de Moeder van Jezus was daar tegenwoordig; en Jezus werd met Zijn leerlingen eveneens op de bruiloft genodigd. Nu kwam er gebrek aan wijn, en de Moeder van Jezus zeide Hem: “Zij hebben geen wijn meer.” Jezus antwoordde haar: “Vrouw, wat wilt gij van Mij? Mijn uur is nog niet gekomen.” Zijn Moeder zeide dan tot de bedienden: “Doet alles, wat Hij u zal zeggen.” Nu stonden daar vanwege de joodse reinigingsgebruiken zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus sprak tot hen: “Vult de kruiken met water.” En zij vulden ze tot boven toe. Dan zeide Hij tot hen: “Schept er nu wat uit en brengt het naar de hofmeester.” Dat deden zij. De hofmeester proefde van het water, dat wijn was geworden; en daar hij niet wist, waar deze vandaan kwam, - de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het wel – riep hij terstond de bruidegom en zeide tot hem: “Iedereen begint met de goede wijn op te zetten, en wanneer er goed gedronken is, komt men met een mindere soort; maar gij hebt de beste wijn bewaard tot nu toe.” Zo deed Jezus Zijn eerste wonder te Kana in Galilea, en openbaarde er Zijn heerlijkheid. En Zijn leerlingen werden bevestigd in hun geloof in Hem.

Preek
Het heilig Evangelie voor deze zondag, beminde gelovigen, bevat een diepe symbolische zin, die de heilige Kerk ons in haar liturgie voorhoudt. Want wat in het Evangelie wordt verhaald ziet de Kerk niet alleen als een historisch feit, als een eerste openbaring van de wondermacht van Jezus in een ver verleden. Dit feest van Kana duurt voort, maar nu in een hogere werkelijkheid, namelijk in het offer van de Mis.

De Kerk is zich bewust dat zij de bruid is van het Lam, al is de Bruidegom van de aarde weggenomen en al zal eerst in het hemelse Jeruzalem de vreugde van de vereniging volkomen zijn. De Kerk weet, te midden van de beproevingen van deze wereld, dat zij met de Heer verbonden blijft, dat Christus haar Zijn goddelijke krachten meedeelt en dat het huwelijk van het eeuwige Woord met de menselijke natuur vruchtbaar wordt in haar schoot. Dit bewustzijn vervult de Kerk bovenal wanneer zij de heilige liturgie van de Mis voltrekt op het verheven altaar, waardoor de Bruidegom aanwezig komt onder de sluier van de geconsecreerde gedaanten van brood en wijn.

Beminde gelovigen, in de heilige gedaanten van het verheven Sacrament van het altaar ligt het diepe, symbolische verband met de bruiloft te Kana, want in de Mis wordt wederom – en nu na het gebed van de Kerk wier beeld opnieuw de Moeder Gods is – het water van onze geringheid, dat zijn de druppels water die tijdens de offerande vermengd worden met de wijn, veranderd in de vurige wijn van de godheid.

Christus Zelf, de Heer, is de goede wijn die de Vader tot nu toe, tot het einde van de tijden voor de zijnen heeft bewaard en die Hij ons reikt in het offer van de heilige Mis. In de heilige communie wordt de Heer Zelf, naar een woord van de heilige Ambrosius, de spijs en drank die het deel is van de kinderen van God.

Deze wijn die de liefde van de Bruidegom ons biedt om ons te brengen tot liefde tot Hem en om alle vergankelijke ijdelheid te doen vergeten, verenigt ons allerinnigst met de Heer en maakt ons aan Hem gelijkvormig. Denken wij hierbij aan de woorden van Zijn belofte “Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” of “Hij leeft door Mij gelijk Ik leef door de Vader”.

Zoals te Kana het water in wijn werd veranderd, zo wordt onze zwakke en sterfelijke natuur door deze wijn van de goddelijke barmhartigheid gezuiverd en gesterkt tot een diepe en vurige gelijkenis aan God, zoals de priester bidt bij de vermenging van wijn en water “Geef dat wij door dit mysterie van water en wijn deelachtig worden aan de godheid van Hem Die Zich verwaardigde onze mensheid aan te nemen”.

En zoals op de bruiloft, waar het Maria was die Jezus de goede wijn deed schenken, zo is het ook de allerheiligste Moeder van God die aan de broeders en zusters van Christus de geestelijke wijn geboden heeft, het Vlees en Bloed van Jezus, haar Zoon, Die zij ter wereld heeft gebracht in de Kerstnacht. Amen.

dinsdag 11 januari 2011

Pontificale Hoogmis in Brussel

Ter gelegenheid van het begin van een nieuw apostolaat van de Sint-Petrusbroederschap (FSSP) in Brussel zal mgr André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op

zondag 30 januari 2011 om 18.30 uur

de Hoogmis in de Tridentijnse ritus opdragen in de Minimenkerk (Sint Jan en Sint Stefaan ter Minimen) aan de Minimenstraat 62 te Brussel.

Bij deze feestelijke gelegenheid zal ook pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, aanwezig zijn.

Zie: De website van de Priesterbroederschap Sint Petrus in de Benelux.


zondag 9 januari 2011

Feest van de Heilige Familie

Transeamus
Latijn

Transeamus usque Bethlehem
et videamus hoc verbum quod factum est.
Mariam et Joseph et Infantem positum in praesepio.

Transeamus, audiamus multitudinem
militiae coelestis laudantium Deum,
Mariam et Joseph et Infantem
positum in praesepio.

Gloria, Gloria in Excelsis Deo.
Gloria, Gloria et in terra pax hominibus.
Bonae voluntatis, et in terra pax.
Transeamus et videamus quod factum est.


Nederlands

Laat ons naar Bethlehem gaan
En het Woord aanschouwen dat (mens) geworden is
Maria en Jozef en het Kind,
in een kribbe gelegd

Laat ons gaan aanhoren de menigte
van Hemelse Heerscharen die God loven
Maria en Jozef en het Kind,
in een kribbe gelegd

Ere, Ere zij God in den Hoge
Ere, Ere en vrede op aarde voor de mensen
van goede wil, en vrede op aarde
Laat ons gaan en zien wat gebeurd is.