maandag 30 augustus 2010

Uitvaart pater Karel Van Isacker S.J.


Voor de op 25 augustus 2010 overleden pater Karel Van Isacker S.J. zal een Eucharistieviering worden opgedragen op dinsdag 31 augustus a.s. om 11.00 uur in de Jezuïetenkerk aan de Waversebaan 220, 3001 Heverlee.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het Jezuïetenperk van begraafplaats 'De Jacht' te Heverlee (Leuven).

Dinsdag 14 september 2010 om 19.00 uur zal er een plechtige Requiemmis worden opgedragen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns) in de Sint-Michaëlskapel aan de Caelenbergstraat 40 te Niel-bij-As.

Zie: Professor dr Karel Van Isacker S.J. overleden op 25 augustus 2010.

zondag 29 augustus 2010

Reacties na het overlijden van pater Karel Van Isacker S.J.

Het overlijden van pater Karel Van Isacker S.J. heeft veel reacties losgemaakt. De volgende condoleance-berichten zijn op deze website achtergelaten. Ook u kunt een reactie plaatsen. Er kan enige tijd zitten tussen het moment waarop u uw reactie verstuurt en de plaatsing ervan.

Anoniem zei:
Rust in vrede, Herder.
U was een lichtbaken in ''Uw land in de kering''...
28 augustus 2010 13:48

Anoniem zei:
Christelijke deelneming.
Een groot verlies voor de Vlaamse Kerk.
Lybeer-Vroman
26 augustus 2010 20:17

Familie Grauls en Franssens zei:
Innige deelneming van de familie Grauls (Jean en Thilde) en Franssens uit Opglabbeek. Dat hij de rust mag vinden die hij doorheen de vele, lange jaren heel zeker heeft verdiend!
26 augustus 2010 18:43

paula zei:
Deze tekst van Monseigneur Vladimir Ghika geeft in zijn diepste diepte het rijk en liefdevol leven weer van Pater van Isacker:
Quand "le jour baisse",
on ne reconnaît plus les disciples,
comme leur Maître, qu'à la façon dont ils rompent,
en le sacifiant pour leurs frères,
le pain vivant de leur corps.
"Ten paradijze geleiden U de Engelen".
26 augustus 2010 17:18

Anoniem zei:
26 Augustus
Vanuit het verre Papua Nieuw Guinea mijn christelijke deelneming.
Moge hij de Heer aanschouwen en verblijven in zijn Liefde, Vrede en Vreugde.
Gemma Meermans
26 augustus 2010 11:50

jbartnik@sympatico.ca zei:
Vanuit het verre Canada
Per E-post bereikt mij het droevige bericht van het tragische overlijden van pater jezuiet Karel van Isacker. Mag ik hierbij mijn innigste deelneming voegen aan het verdriet dat de mensen van As en omgeving treft, alsook gans Vlaanderen.
Rest in peace, gij grote christelijke herder.
John Bartnik
25 augustus 2010 23:48

Anoniem zei:
We voelen ons verweesd in menig opzicht.
R.I.P.
25 augustus 2010 21:24

Anoniem zei:
Een groot mens is van ons heengegaan.
25 augustus 2010 20:35

Anoniem zei:
Ik heb mij veroorloofd deze tekst integraal over te nemen naar aanleiding van het heengaan van de pater op mijn blog www.angeltjes.be
Met veel dank en respect
25 augustus 2010 20:04

Luc Daems zei:
Weer is in ons arme Vlaanderen een vooraanstaand en verdienstelijk man en priester van ons heengegaan.
Maar laten we het geloof en de hoop behouden dat eens in Vlaanderen jongere generaties van waarachtige priesters zullen opstaan.
Moge pater Van Isacker rusten in de vrede van God.
Ook onze christelijke deelneming voor Dine.
25 augustus 2010 18:27

Ben zei:
Gecondoleerd met het overlijden van deze ware priester van God. Ik had naar het priesterjubileum willen komen maar ben er spijtig genoeg niet geraakt. Gelukkig heb ik hem vorige zondag nog even kunnen zien.

Alleen maar door naar hem te kijken werd ik gesterkt in mijn mogelijke roeping tot het traditionele priesterschap. Moge de Heer hem opnemen in het nieuwe Jeruzalem. Hij heeft de goede strijd gestreden; moge hij nu in vrede rusten.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Ben
25 augustus 2010 16:36

Anoniem zei:
Requiem aeternam, dona eis, Domine,et lux perpetua luceat eis.
Een vroom priester ging heen, trouw aan zijn volk en zijn H. Geloof.
25 augustus 2010 16:31


donderdag 26 augustus 2010

Nieuw: Video's over pater Van Isacker

Boven aan deze site treft u een nieuw tabblad aan: Video's. Hieronder zijn enkele video's geplaatst over pater Karel Van Isacker S.J.

Voorlopig staan er twee items:
1. Bericht in Het Journaal over de Tridentijnse Mis naar aanleiding van het pauselijk motu proprio 'Summorum Pontificum' (2007).
2. Ten huize van Karel Van Isacker (1977).


Een gedicht over Karel Van Isacker

Hij doceerde
met hart en ziel,
hij legde alles zo concreet mogelijk uit
met handen en voeten,
hij deed dat in een waardige taal,
eerlijk en oprecht,
hij bleef trouw aan zijn jezuïetenideaal.

Hij blijft voortleven
in het hart van zijn studenten,
van vele gewone mensen,
die hij altijd een warm priesterhart toedroeg
en
in zijn talrijke werken.

Als historicus
bleef hij geloven, hopen en liefhebben
in en op het ondefinieerbare leven aan de overkant.

joz. le bruyn

Bron: Weblog Zonnehart 2008


Gedachtenisprentje 65-jarig priesterjubileum
pater Karel Van Isacker S.J.

"Die in Mij gelooft zal leven al is hij gestorven":
zo spreekt maar Deze Die vieren laat
wat louter Zijn liefdeleed ons voorgoed heeft verworven.

Ter gelegenheid van mijn vijfenzestigjarig priesterschap

Karel Van Isacker S.J.
24 augustus 1945 - 24 augustus 2010

woensdag 25 augustus 2010

Professor dr Karel Van Isacker S.J. overleden op 25 augustus 2010Op woensdag 25 augustus 2010 om 13.00 uur is, voorzien van het H. Oliesel, op 97-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde pater

Karel Van Isacker
priester in de Sociëteit van Jezus
Gisteren is in zijn geliefde Sint-Michaëlskapel zijn briljanten (65-jarig) priesterjubileum gevierd. Vandaag - op de herdenkingsdag van zijn eerste heilige Mis - heeft zijn hemelse Vader hem thuisgeroepen.

Bidden wij voor de zielenrust van onze innig geliefde pater:

God, Die onder de apostolische priesters Uw dienaar Karel Van Isacker met priesterlijke waardigheid hebt bekleed, geef, vragen wij, dat hij nu voor eeuwig in hun gezelschap mag worden opgenomen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, geef hem de eeuwige rust. Dat hij mag rusten in vrede. Amen.


Nadere berichten omtrent de uitvaart volgen op deze website. Indien u dat wenst kunt u hieronder (door te klikken op 'reacties') een condoleancebericht achterlaten.

maandag 23 augustus 2010

Prof. dr Karel Van Isacker SJ: 65 jaar arbeider in Gods wijngaard


Pater Karel Van Isacker SJ: 65 jaar priester

Op 24 augustus 2010 zal het 65 jaar geleden zijn dat de hooggeleerde zeereerwaarde pater Karel Van Isacker S.J. de priesterwijding ontving.

We vieren dit briljanten jubileum met een feestelijke Hoogmis uit dankbaarheid. Deze Hoogmis met assistentie van diaken en subdiaken wordt op dinsdag 24 augustus om 19.00 uur opgedragen in onze kapel. De gregoriaanse gezangen zullen worden verzorgd door de Schola Cantorum uit Achel.

Onze dankbaarheid jegens God vanwege dit jubileum kan niet beter worden uitgedrukt dan met de oude hymne 'Te Deum laudamus'. In onderstaande video wordt deze hymne gezongen tijdens een bezoek van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI aan de Notre Dame in Parijs.zondag 22 augustus 2010

Preek voor de dertiende zondag na Pinksteren

Epistel (Gal. 3, 16-22)
Broeders, aan Abraham werden de beloften aangekondigd, en aan zijn zaad. Er staat niet: "en aan zijn nazaten", alsof er sprake was van velen; maar als van één: "en aan uw zaad", en dat is Christus. Nu is dit mijn bedoeling: een wilsbeschikking, die door God Zelf rechtsgeldig is tot stand gekomen, wordt door de Wet, die vierhonderdendertig jaar later is ontstaan, niet ongedaan gemaakt, zodat de belofte niet meer van kracht zou zijn. Niettemin, als de erfenis voortvloeit uit de Wet, wordt zij niet verkregen krachtens belofte. En toch, aan Abraham heeft God Zijn gunst bewezen door belofte. Waarvoor diende dan de Wet? Omwille van de overtredingen werd zij gegeven, totdat het zaad zou komen, waaraan Hij de belofte verbonden had; en zij werd uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar. Een middelaar nu treedt niet op bij één persoon. God echter is één. Is de Wet dus in strijd met de belofte van God? – Volstrekt niet; want indien er een wet gegeven was, die bij machte was het leven mee te delen, dan zou inderdaad de gerechtigheid voortkomen uit de Wet. Maar de Schrift heeft nu eenmaal alles onder de macht van de zonde gesteld, opdat de belofte aan degenen, die geloven, in vervulling zou gaan door het geloof in Jezus Christus.

Evangelie (Lc. 17, 11-19)
In die tijd trok Jezus op Zijn reis naar Jeruzalem door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er tien melaatsen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan en met luider stem riepen: Jezus, Meester, heb medelijden met ons. En zodra Hij hen zag, sprak Hij: Gaat heen en vertoont u aan de priesters! Nu geschiedde het, dat zij onderweg gereinigd werden. En een van hen ging terug, zodra hij bemerkte, dat hij gereinigd was, terwijl hij God verheerlijkte met luider stem; en hij wierp zich op zijn aangezicht neder aan Zijn voeten en dankte Hem. En deze was een Samaritaan. En Jezus nam het woord en zei: Zijn er geen tien genezen? Waar blijven dan de negen anderen? Niemand is er gevonden, die terugkeerde en eer gaf aan God, behalve deze vreemdeling! En Hij sprak tot hem: Sta op en ga heen; want uw geloof heeft u redding gebracht.

Preek
Toen Jezus een dorp binnenging kwamen tien melaatsen Hem tegemoet en zij riepen: “Jezus, meester, ontferm U onzer.” Jezus ontfermde zich over hen, maar nadat zij genezen waren, kwam er slechts een terug om God te danken en deze was een Samaritaan, iemand die voor de joden een vreemdeling was en onrein. De negen anderen, van het uitverkoren volk van de joden, bleven weg.

Beminde gelovigen, de Kerk is de verzameling van vreemdelingen en onreinen die zijn vrijgekocht en gereinigd in het Bloed van Christus. De Kerk is niet – zoals de joden dat wel waren – een etnisch volk, maar de Kerk is door de genade een volk geworden, een door God verzameld volk dat bestaat uit diegenen die Hem lofprijzen in het mystieke lichaam van Zijn Zoon Jezus Christus. Wij, die door Gods genade deel uitmaken van het nieuwe uitverkoren volk, de Kerk, wij zijn door de doop en het geloof de geliefden Gods geworden, geroepen om heiligen te worden. Wij, die in het bad van de wedergeboorte gereinigd zijn van de sterfelijke melaatsheid van de zonde, wij moeten die ene genezen melaatse navolgen, over wie het Evangelie verhaalt “een van hen keerde terug, met luider stem God verheerlijkend, en hij viel op zijn aangezicht neer aan Zijn voeten en dankte Hem”.

Deze dank en eerbied bewijst de ene ware Kerk van God vooral door de goddelijke eredienst. Door het opdragen van het heilig Misoffer en door het vieren van het goddelijk officie. Deze hulde aan God, die de Kerk in Christus opdraagt voor het heil van al haar kinderen, ontslaat de enkele mens niet van zijn verplichting om God te danken en te aanbidden. De goddelijke eredienst die Christus aan Zijn Kerk – in gebod – heeft overgedragen biedt veel meer het middel waarmee wij deze verschuldigde hulde aan God toe kunnen laten komen. Met andere woorden: als wij onze verplichting om God te danken ernstig nemen, en niet zoals de joden daarvoor weglopen, dan is er slechts één manier om Hem te aanbidden, namelijk in en door de liturgie van de Kerk. Deze liturgie is de ontmoeting met het hemelse, reeds hier op aarde. Wij weten dat niets onreins voor het aanschijn van God zal kunnen bestaan. Om dus in deze goddelijke eredienst te kunnen leven en God te kunnen danken, hebben wij reinheid van zeden nodig. Dit vraagt van ons een intense oefening van de deugden, zelfoverwinning en nederigheid. Om in het heilige te zijn moeten wij zelf bereid zijn om ons te laten heiligen, anders zouden onze dank en onze hulde slechts lege geesten en woorden zijn. Misschien is hierin de diepste oorzaak van het wegblijven van de negen genezen melaatsen te zoeken: Zij wilden wel de gaven Gods ontvangen, maar de moeite van een heilig leven en het zuiver blijven was hun te veel.

Dat de gave van genezing van de melaatsheid van de zonde, die God ook vandaag aan Zijn volk schenkt door het heilig doopsel, niet ieder lidmaat van de Kerk met dankbaarheid vervult, is voor iedereen zichtbaar: de kerken zijn leger dan ooit. De kinderen van onze heilige moeder zijn weggelopen, de gave van zuiverheid die God aan hen heeft geschonken wordt bezoedeld door een leven in de zondigheid van de wereld.

Beminde gelovigen, blijven wij echter waakzaam want dankbaarheid is een daad die dagelijks moet worden beoefenend, anders verwordt zij tot een dode formaliteit die bij het eerste onweer weggevaagd zal worden en ons nergens anders zal leiden dan tot de verdoemenis. Wat God in Zijn genade begint moeten wij in Zijn genade tot voleinding leiden door in een levende dankbaarheid het leven van Zijn Kerk binnen te treden. Zo eindigt de intrede van Jezus in het dorp in een dubbele intrede, die levenswekkend is. Als Hij bij ons intreedt, dan moeten wij bij Hem binnentreden door dank en hulde te brengen in Zijn heilige Kerk die tegelijkertijd Zijn mystiek Lichaam is, hier op aarde alleen zichtbaar in de katholieke Kerk, het nieuwe uitverkoren volk Gods. Amen.


vrijdag 13 augustus 2010

65-jarig priesterjubileum in Niel-bij-As


De jubilaris, professor dr Karel Van Isacker S.J.

Op dinsdag 24 augustus 2010 is het 65 jaar geleden dat prof. dr Karel van Isacker S.J. tot priester werd gewijd.

Priester-historicus prof. dr Karel Van Isacker S.J. (1913) ging eind jaren '80 met emeritaat van de Universiteit van Antwerpen. Hij verliet Antwerpen en vertrok naar de rustieke Caelenberg nabij Niel bij As. Hij verbouwde er een boerderij tot Sint-Michaëlskapel. Op 15 augustus 1998 werd de boerderij Berger aan de Caelenberg te Niel bij As na een grondige verbouwing omgevormd tot kapel. Zij werd toegewijd aan de Heilige Michaël.

De 97-jarige Vlaamse pater-jezuïet draagt daar nog dagelijks de heilige Mis op. Hij bleef de oude Tridentijnse ritus trouw.
Onverzettelijk in zijn geloof, zijn gehechtheid aan zijn Vlaamse volk en de christelijke waarden die het mee groot hebben gemaakt, blijft hij op de barricaden staan voor zijn Kerk en zijn land.

Uit dankbaarheid zal er op dinsdagavond 24 augustus een plechtige heilige Mis met assistentie van diaken en subdiaken worden opgedragen. Deze heilige Mis begint om 19.00 uur in onze kapel. De gregoriaanse gezangen zullen worden verzorgd door de Schola Cantorum uit Achel.

Na afloop is er gelegenheid om de priester-jubilaris te feliciteren.


maandag 9 augustus 2010

O Magnum Mysterium - Morten Lauridsen


Componist: Morten Lauridsen (*1943)
Titel: O Magnum Mysterium (1994)
Uitvoerenden: Kings College Choir, Cambridge (2009)
maandag 2 augustus 2010

65-jarig priesterjubileum pater Karel Van Isacker S.J.

Op dinsdag 24 augustus 2010 zal het 65 jaar geleden zijn dat professor dr Karel van Isacker S.J. tot priester werd gewijd.

Uit dankbaarheid zal er die dag om 19.00 uur een plechtige heilige Mis worden opgedragen in onze kapel met assistentie van diaken en subdiaken, waarbij de gregoriaanse gezangen verzorgd zullen worden door de Schola Cantorum uit Achel.

Cadeau-idee: een bijdrage aan de Sint-Michaëlskapel te Niel bij As op bankrekening 001-3928567-46 ten name van Caelenberg v.z.w.


O Priester die, na Christi maat,
hermaakt en hergeboren staat,
ver boven ons en God nabij,
dat iedereen indachtig zij
dat, of de wereld lacht en spot,
gij zijt en blijft een man van God!

Blijft staan, eerweerdig kranke vat,
blijft steunen op Gods hulpe: en dat,
door u geleerd en voorgegaan,
wij recht in uwe schreden staan,
ter tijd dat, vrij van zonde en pijn,
wij, met en door u, zalig zijn!

Guido Gezelle