zondag 23 mei 2010

Pinksteren

Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken,
waren ze allen op één plaats bijeen.
Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel
als van een hevige windvlaag,
en vulde het hele huis, waar ze waren vergaderd.
Vurige tongen verschenen hun,
spreidden zich rond,
en zetten zich op ieder van hen neer.
Allen werden vervuld van de Heilige Geest,
en begonnen verschillende talen te spreken,
naargelang de Geest hen liet spreken.
Nu vertoefden er te Jerusalem godvrezende joden
uit alle volken onder de hemel.
Bij dat geruis liepen de mensen te hoop;
ze stonden verwonderd, dat iedereen
hen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Handelingen, 2, 1-8


Pinksteren: Veni Creator Spiritusdinsdag 18 mei 2010

Fotoverslag feestelijke Hoogmis Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Op zondag 9 mei 2010 werd in onze kapel in een feestelijke Hoogmis met assistentie van diaken en subdiaken gevierd dat het honderdvijftig jaar geleden is dat het beeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen werd gekroond door de pauselijk nuntius in België. Hieronder volgen enkele foto's van de feestelijkheden op deze dag. De celebrant is de zeereerwaarde hooggeleerde pater Karel Van Isacker S.J.

Het koor zong de gregoriaanse gezangen voor dit feest, die zijn opgesteld door Dom Pothier van de abdij van Solesmes. In een stampvolle kapel klonk tot slot het lied 'Liefde gaf u duizend namen' uit volle borst. Ook dit lied vierde een jubileum, het werd namelijk 100 jaar geleden geschreven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de kroning van het Mariabeeld.

De oude pater Van Isacker was overdonderd door de grote belangstelling. Meer dan honderd mensen hebben die zondagochtend de reis gemaakt naar de kapel in Niel-bij-As en naar Onze Lieve Vrouw. Jonge gezinnen, KSA'ers en ouderen hadden allen een zit- of staanplaats in de kapel gevonden.

De foto's zijn gemaakt door persfotograaf John Peters.


vrijdag 14 mei 2010

Het landjuweel

´k Heb de lichtende, lachende Meimaagd aanschouwd,
In de morgenschijn van een meidag goud.

Met een kroon op haar hoofd en een bloem in de hand,
Zo wandelde, wandelde zij over ´t land.

Haar kleed was groen en haar mantel blauw,
Die hing als een meiwei vol morgendauw.

En elk die haar zag in het midden der stoet,
Die zeide: hoe schoon is zij en hoe goed!

En boog wel zijn voorhoofd tot aan de grond,
En kuste het veld met zijn zachte mond.

De boer liet zijn stappende paarden staan,
Tot Maria hem voorbij was gegaan.

Zij zegende ´t koren en zegende het land,
Zij deed dat verheugd met een bloem in de hand.

En de klokken luidden uit elke streek,
En de mensen lieten het werk in de steek.

Zij liepen maar recht door tuin en heg,
Te saam aan de rand van de overweg.

Maar de kinderen droegen seringen aan,
En vingen daar eensklaps te zingen aan:

Zo ´n wonderzoet wijsje, dat elk erbij zweeg,
En Maria haar ogen vol tranen kreeg. (...)

´k Heb de lieflijke, lachende Meimaagd aanschouwd,
In de morgenschijn van een meidag goud:

Met een kroon op haar hoofd en een bloem in de hand,
Zo wandelde zij door het Limburgse land.

Zij zegende ´t koren, de boekweit, het vlas
Met al wat zo goed voor de mensen was.

En iedereen weet nog hoe vriendelijk zij keek:
Naar een meisje dat linnen wies bij de beek.

Naar een kindje dat voor een arm huisje zat,
En stil uit zijn bordje zijn papje at.

Naar een witte bloem en een oud kasteel,
Naar de wijzerplaat op de kerk van Heel.

Jacques Schreurs MSC

Nis en Nimbus (Utrecht 1933)
Overgenomen uit: Th. Schouw: 'De krekel op de Harp' (Sittard 1993)

woensdag 12 mei 2010

Vlaenderen, allen tijt

Vlaenderen, allen tijt
Blijfdi mijn lief.
Neemt van mi hert en hant,
Neemt mijne trou te pant!
Vlaenderen, allen tijt
Blijfdi mijn lief.

A.H. Hoffmann von Fallersleben


dinsdag 11 mei 2010

Oproep

In de voorbije maanden hebben wij wegens ziekte van Pater Van Isacker, herhaaldelijk een beroep moeten doen op priesters die van ver komen. Voor de kapel waren dat hoog oplopende kosten. Ook moeten wij drieduizend liter stookolie kopen voor de komende winter.

Wij kunnen niet bestaan zonder de vrijgevigheid, de gulheid en de genegenheid van u allen. Wij zijn geen parochie, en geen grote gemeenschap. We ontvangen van niemand subsidies. Wij kunnen enkel overleven door giften van wie ons genegen zijn. Mogen wij daarom nog eens beroep doen op uw vrijgevigheid? Voor elke steun zijn we dankbaar. Onze Lieve Heer vergelde al uw goedheid!

Wie ons wil steunen, kan dat doen door een overschrijving; voor België op bankrekekening nummer 001-3928567-46 ten name van Caelenberg v.z.w., voor Nederland op nummer 1470.691.574.


Hoe wij het wondere Mariabeeldje verkregen


In 1988 kocht ik de ´Kleine Caelen' (zo werd deze Kempische hoeve genoemd in een artikel over de oude boerderijen van Niel-bij-As). Pater Van Isacker die nu en dan de streek bezocht, was sinds kort professor-emeritus. Ik vroeg hem eens te komen zien, en of het niet mogelijk was de schuur om te bouwen tot een kapel, om er de eerbiedwaardige Romeinse H. Mis op te dragen. Ik vroeg hem ook of hij er de dienstdoende priester zou willen zijn. De Kerk immers verkeerde in een vreselijke crisis. Het voorstel wees hij niet af, temeer omdat – zo zegde hij – hij als priester voor de Kerk nog iets zou willen doen. Nadat hij de toelating hiervoor had gekregen van zijn provinciaal, en later ook van de bisschop van Hasselt Monseigneur Heuschen, begonnen we met de restauratie.

Toen wij kinderen waren was de Caelenberg dikwijls het doel geweest van onze wandeltochten. De natuur was er prachtig. Tegen de hoogste boom boven op de berg hingen we een Maria-kapelleke, en baden er telkens een 'weesgegroet'.

In deze donkere tijd mochten we hopen dat de lichtbrengende Moeder-maagd ons vanuit de hemel een straal van haar licht zou zenden. Mochten wij het nog smeulend Christi-vuur brandend houden, opdat het eens opnieuw Vlaanderen en het Avondland in brand zou zetten. Mocht zij, de innig wenkende vanuit de hemel, eens opnieuw de koningin van ons volk zijn. Het stond vast dat deze kapel en deze berg aan haar zouden worden toegewijd. We kozen de heilige Lutgardis, afkomstig van Tongeren, het oudste Mariaoord aan deze zijde van de Alpen, als beschermvrouwe. Haar naam immers betekent 'behoedster van het volk'.

Intussen bedelde Pater Van Isacker in zijn orde en in enkele kloosters wat nodig was voor de toekomstige kapel. Op een dag nodigde hij me uit mee te gaan naar het Sint Barbaracollege van de jezuïeten te Gent. De broeder die instond voor de sacristie loodste ons door een gesloten duistere kerk. We kwamen voorbij een altaar dat stond in een plaats die deel leek uit te maken van de sacristie. Plotseling viel mijn oog op een plaasteren Mariabeeld, ongeveer een meter hoog. Het stond verloren op een kant van het altaar. Op de andere kant stond een even groot beeld van het Kindje Jezus van Praag. Omdat wij nog geen Mariabeeld hadden, en we ervan droomden er ooit een te vinden van hout met de glans van schoonheid uit het verleden, dacht ik bij mezelf dat we misschien dit konden vragen om het voorlopig in onze kapel te plaatsen. Ik suggereerde het aan de broeder, die er op antwoordde dat het eigenlijk een houten beeld was, maar in de loop van de tijd met plaaster werd overdekt. "Ik zal het vragen aan de rector", zegde hij. Pater Van Isacker zou hem enkele dagen later telefoneren.

Nadat de rector zijn toestemming had gegeven, ging Pater Van Isacker terug naar Gent om het beeld te halen. Staf Pyl, de kunstenaar uit Sint-Niklaas, die voor de kapel een glasraam maakte, was eens bij ons. Hij nam het beeld mee en deed er voorzichtig het plaasteren omhulsel van af. Welke metamorfose, toen hij het beeld terug bracht! Het overtrof al onze verwachtingen. Het was een notelaren beeld, vermoedelijk Franse stijl, eind achttiende eeuw. Een schoner beeld hadden wij niet kunnen dromen.

Pater Van Isacker begon dan stelselmatig de archieven van de jezuïetenorde uit te pluizen, om over dit beeld meer te vernemen. We waren als het ware van de hand Gods geslagen, toen we de geschiedenis van dit kleinood ontdekten.

Dit beeld had model gestaan voor de beeldhouwer, J.B. De Cuyper uit Antwerpen, die het grote marmeren Mariabeeld in 1846 voor de jezuïetenkerk te Gent had gemaakt, dat op 9 mei 1860 door de nuntius werd gekroond in tegenwoordigheid van de bisschoppen van Gent en Brugge, en dat een jaar later op 9 mei de naam kreeg 'Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen'.

Naast Sint-Lutgardis kwam zij als de 'Hoge Vrouwe van Vlaanderen' nu zelf tronen in de kapel en op de berg die wij haar hebben toevertrouwd. En daarom hebben wij elk jaar op 9 mei de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen gevierd. Het koor zingt dan de Gregoriaanse mis die ter harer ere werd opgesteld door Dom Pothier van Solemnes.

D.B.


zaterdag 8 mei 2010

9 mei: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen


Om 9.55 uur in onze kapel: feestelijke gregoriaans gezongen Hoogmis met assistentie van diaken en subdiaken.

Viering van het 150-jarig jubileum van de kroning van het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.


donderdag 6 mei 2010

Uitnodiging voor feestelijke Hoogmis op zondag 9 mei 2010

Onze kapel bezit een Mariabeeldje dat model heeft gestaan voor het grotere marmeren Mariabeeld bij de Jezuïeten te Gent. Laatstgenoemd beeld werd 150 jaar geleden, op 9 mei 1860, gekroond en kreeg de naam Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

De verering van het beeld kende veel succes. Jaarlijks, bij het begin van de meimaand, was er noveen voor Maria, predicaties en liturgische vieringen. In 1892 kregen de Jezuïeten van Gent de toestemming om op 9 mei ‘Onze‐Lieve‐Vrouw van Vlaanderen’ met een eigen feestdag te vieren. Een gregoriaanse mis werd gecomponeerd door dom Pothier, de grote man achter de gregoriaanse muziek van Solesmes.

In 1910 werd de vijftigjarige kroning van het beeld met veel luister gevierd. Aan componisten en tekstschrijvers werd gevraagd om een nieuw Marialied te schrijven.

Vijf liederen werden zo gecomponeerd. 'Liefde gaf u duizend namen', op tekst van E.H. Cuppens en met muziek van Lodewijk De Vocht werd ontegensprekelijk het meest bekende ervan.

'Liefde gaf u duizend namen', het alom bekende lied heeft ervoor gezorgd dat de titel ‘Onze‐Lieve‐Vrouw van Vlaanderen’ bekend is gebleven.

Pater Van Isacker nodigt iedereen uit dit bijzonder jubileum te komen vieren in een plechtige Hoogmis met diaken en subdiaken op zondag 9 mei om 10.00 uur.

De gregoriaanse gezangen voor dit feest, opgesteld door Dom Pothier van de abdij van Solesmes, zullen worden uitgevoerd. En uiteraard zal het lied 'Liefde gaf u duizend namen' ook gezamenlijk gezongen worden.

Het zou het oude priesterhart van pater Karel Van Isacker verheugen te weten dat Vlaanderen zijn 'Hoge Vrouwe' niet vergeet en spijt alles trouw blijft aan de leuze: ALLES VOOR VLAANDEREN, VLAANDEREN VOOR CHRISTUS.


maandag 3 mei 2010

Regina Caeli-toespraak 2 mei 2010: De glorie van Jezus is de heerlijkheid van de Liefde

In ons leven ondervinden wij veel moeilijkheden en problemen, maar het geloof schenkt ons de zekerheid dat we niet alleen zijn en dat God van iedereen houdt, zonder onderscheid, en dat Hij ieder van ons nabij is met Zijn liefde, die het mogelijk maakt dat wij met de vermoeidheid van de dagelijkse problemen geconfronteerd worden, ze doorstaan en overwinnen.

Zo sprak paus Benedictus XVI afgelopen zondag in Turijn, waar hij was heen gereisd om de heilige Lijkwade te vereren en om de Kerk van Turijn in het geloof te bevestigen.

Tijdens de heilige Mis stelde de Paus allen gerust die in nood verkeren, zij die het moeilijk vinden om te geloven en om hun geloof te beleven onder de last van het bestaan waarin we vaak niet gespaard worden voor zorgen, verdriet en problemen. De Paus zei dat het Licht van Christus, dat iedere mens geruststelt, met hen is.

De Paus bracht ook troost aan de families, aan hen die in problemen verkeren door werkloosheid, en aan de jongeren en ouderen, die vaak in eenzaamheid leven. Paus Benedictus XVI bracht het gebod van Jezus in herinnering om onze naaste lief te hebben, zoals God ons liefheeft. In de heilige Lijkwade van Turijn, waarin we ons eigen lijden gereflecteerd zien in het Lijden van Christus, zien we ook een teken van hoop.

De Paus maande iedereen om dagelijks in gebed in verbinding te staan met de liefdevolle God en om zich te concentreren op het Evangelie.

De volledige toespraak van de Paus, en het enthousiasme waarmee hij door de bevolking van Turijn werd ontvangen, kunt u hier bekijken en beluisteren:zaterdag 1 mei 2010

Meimaand -- Mariamaand

De meimaand is in de Rooms-katholieke Kerk Mariamaand. De Moeder Gods wordt op een bijzondere wijze vereerd. Dit jaar, op zondag 9 mei, vieren we in onze kapel het jubileumfeest van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

Salve Mater is een oude hymne ter ere van de heilige Maagd, die ook onze Moeder is. Hieronder kunt u een prachtige versie beluisteren.