dinsdag 27 april 2010

Regina Caeli-toespraak 25 april 2010: Priesters, weest altijd getuigen van Christus

Op de zondag van de Goede Herder, de 47e gebedsdag voor roepingen, nodigde paus Benedictus XVI de gelovigen uit tot gebed voor de jongeren opdat zij moedig kunnen antwoorden op de hemelse roep om zich in te zetten als gelovige getuigen van het Evangelie. De Paus bracht het lopende 'jaar voor de priesters' in herinnering, waarbij hij aan hen die hun leven hebben toegewijd aan Christus erop wees dat de priester het werk van de Verlossing voortzet op aarde.

De Paus bad ervoor dat zij zich verheugd mogen weten wanneer zij voor het tabernakel staan, volledig vertrouwend op hun roeping en missie door een sobere ascese, opdat zij zich open mogen stellen om te luisteren en vergiffenis te schenken, met als doel de christenen die aan hen zijn toevertrouwd te vormen en hen op behoedzame wijze vertrouwd te maken met de 'priesterlijke broederschap'.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:vrijdag 23 april 2010

De religieuze crisis van onze tijd

Over de religieuze crisis van onze tijd mag men, als priester, alleen maar schrijven als men in de verwachting leeft van een nieuwe Pinksterdag en in het hart het geloof heeft bewaard in de Kerk, mystiek lichaam van Christus.

De nood van de gelovigen is zo groot en het gebed van hen die de zaligheden beleven zo dringend, dat de genade van een terugkeer naar de wijding en de heilige tradities niet kan uitblijven.

Prof. dr Karel Van Isacker S.J.

Uit: Het boek Ontwijding, geschreven door prof. dr Karel Van Isacker S.J. (Davidsfonds Leuven, Forumreeks 1989)
maandag 19 april 2010

Regina Caeli-toespraak 18 april 2010: Bidt tot Maria als Koningin van het Gezin

Afgelopen weekend bracht paus Benedictus XVI een pastoraal bezoek aan het eiland Malta, waar 1950 jaar geleden de apostel Paulus schipbreuk heeft geleden.

Op een plein in de hoofdstad bad de Paus met vele tienduizenden gelovigen het Regina Caeli. Onderwijl schonk hij aan Onze Lieve Vrouw van Ta'Pinu een gouden roos, als teken van affectie voor de heilige Moeder Gods.

De Heilige Vader riep de gelovigen op om Maria in het bijzonder aan te roepen als Koningin van het Gezin, de titel die door zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, eerbiedwaardige dienaar Gods, is toegevoegd aan de litanie van Loreto.

Bekijk de volledige reportage hier:vrijdag 16 april 2010

Regina Caeli-toespraak 11 april 2010: De Verrezen Christus schenkt vrede

De goddelijke Barmhartigheid is een integraal onderdeel van de missie van de Kerk, zo sprak paus Benedictus XVI vanuit Castel Gandolfo tot de verzamelde gelovigen voor het bidden van het Regina Caeli op Barmhartigheidzondag. Het bezoek van de Verrezen Heer aan Zijn leerlingen in het Evangelie beperkt zich niet tot die bovenzaal, maar geldt overal opdat iedereen de gave van vrede en het leven met de adem van de Geest kan ontvangen. De missie van de Kerk, die altijd ondersteund wordt door de Heilige Geest, bestaat erin om aan iedereen het goede nieuws te verkondigen, de vreugdevolle werkelijkheid van Gods barmhartigheid.

Na het bidden van het Regina Caeli groette de Paus de gelovigen in verschillende talen. In het Italiaans en in het Pools bad hij voor de slachtoffers van het tragische vliegtuigongeluk in Smolensk, waarbij Polen zijn president en veel hooggeplaatsten verloor.

Ook memoreerde de Heilige Vader de opening van de tentoonstelling van de Lijkwade van Turijn en kondigde aan dat hij deze op 2 mei a.s. zal komen vereren.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:Heer, blijf bij ons, de zon gaat onder

Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween...
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ’t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Felix Timmermans (1886-1947 Lier)


dinsdag 13 april 2010

O filii et filiaeO filii et filiae,
Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie.
Alleluja.


woensdag 7 april 2010

Regina Caeli-toespraak 5 april 2010: Wij zijn boodschappers van Christus' Verrijzenis

“Zoals Jezus de liefde van God de Vader heeft verkondigd, zo moeten ook wij de liefde van Christus verkondigen. Wij zijn boodschappers van Zijn Verrijzenis en van Zijn overwinning over het kwaad en op de dood. Wij zijn de dragers van Zijn goddelijke liefde.

Uiteraard zijn wij van nature mannen en vrouwen, maar we hebben de opdracht ontvangen om ‘engelen’ te zijn: boodschappers van Christus. Deze opdracht is aan ons allen gegeven in het doopsel en het vormsel, en aan de dienaren van Christus in het bijzonder door het sacramenteel priesterschap. Graag wijs ik daarop in dit Jaar van de Priester.”

Zo sprak paus Benedictus XVI op Paasmaandag bij het bidden van het Regina Caeli (-dit gebed vervangt het Angelus gedurende de gehele Paastijd-) met de verzamelde pelgrims bij het Apostolisch Paleis in Castel Gandolfo. Op deze feestdag – maandag onder het Octaaf van Pasen – werd de Paus hartelijk begroet door de aanwezige gelovigen.

De Paus ging nader in op de boodschapper die de Verrijzenis van de Heer verkondigde. Hij zei dat ook Jezus Zelf wordt aangeduid als ‘Engel’ (-vgl. het Canongebed tijdens de H. Mis-), want Hij is bij uitstek dé Boodschapper van God de Vader.

Na het bidden van het Regina Caeli herhaalde de Heilige Vader zijn Paasgroeten in vele talen.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:
dinsdag 6 april 2010

Victimae Paschali Laudes

Het missaal van Paulus VI (1970) is een verrijking van de kerkelijke gebedenschat. Maar waarom het missaal van Pius V verbieden, dat vijftien eeuwen liturgie in een weergaloze synthese had bijeengebracht? Dat was niet alleen een aanslag op een religieus cultuurgoed. Het was voor velen ook een vrijbrief voor willekeur. Alsof er een rem was weggevallen, begon men te experimenteren met liturgische probeersels die soms heiligschennend waren.

Uit: Het boek Ontwijding, geschreven door prof. dr Karel Van Isacker S.J. (Davidsfonds Leuven, Forumreeks 1989, pagina 63)Schroom voor God

Beklemmend hangt de ontwijding over Gods huis. 's Zondags wordt de communnie in de hand gedrukt van voorbijschuifelende kerkgangers.

De geestelijke wellevendheid lijkt zoek en velen doen wat hun in het hoofd komt. Een zogenaamde vrijheid die niets te maken heeft met de vrijheid van de kinderen Gods maar de wijding miskent.

Ongetwijfeld was de oude liturgie in de loop der jaren verstard : stille Missen, verkommerd tot eenzaam gemurmel van de priester, afgehaspeld en soms karikaturaal Gregoriaans. Maar in haar oorspronkelijke zuiverheid was zij onvervalst. Vanaf het eerste woord, het introibo ad altara Dei, voerde zij de mens "in de sacrale ruimte binnen, waar geen plaats is voor het profane." Elke, sinds onheuglijke tijden voorgeschreven handeling, was een uiting van schroom voor God "als stond Hij zichtbaar voor ons". Alles wat met het Lichaam van de Heer in aanraking kwam en ieder symbool van Hem - de kelk, de pateen, het altaar, het evangelieboek - werd eerbiedig aangeraakt.

Uit: Het boek Ontwijding, geschreven door prof. dr Karel Van Isacker S.J. (Davidsfonds Leuven, Forumreeks 1989, pagina 18/19)


maandag 5 april 2010

Pasen


Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke
nu de stem van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat de verse
wierook dampen:
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en
van het graf!

Pasen, Pasen,
opgestanden
is de God, die
boze handen
hadden aan het
kruis gedaan:
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, verrijzer,
Hallelujah,
één uit al,
leeft en immer
leven zal!

Pasen, Pasen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
zegelmerk:
Pasen, Pasen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
door de steen,
eer de zon in
't oosten scheen.

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de taal van
lerk en vinke
nu de taal van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat de blauwe
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
overwinnaar
van de dood!

Guido Gezelle

zondag 4 april 2010

Pasen 2010: Urbi et Orbi

Paus Benedictus XVI sprak vanmiddag de zegen Urbi et Orbi, voor de stad Rome en voor de wereld, uit. Daarvoor hield hij de traditionele toespraak en sprak de Paaswensen uit in vele talen.

Hieronder vindt u de volledige video (met Engelse ondertiteling):Paus Benedictus XVI verkondigt de Verrijzenis des Heren

Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Benedictus XVI de Paasmis gecelebreerd voor een menigte van tienduizenden gelovigen. De viering begon met het tonen van de Paasicoon aan de Heilige Vader, waarmee hij, in navolging van de apostel Petrus, als eerste getuige was van de Verrijzenis van Christus.

In zijn homilie ging de Paus - uiteraard - niet in op het zwaar zondige gedrag van enkele priesters en religieuzen, maar verkondigde hij de Verlossing van de mensheid, namelijk het grote wonder van deze dag: Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen!

De vreugde van Pasen is dit jaar nog grootser dan andere jaren, omdat de christenheid over de gehele wereld op dezelfde datum het Paasfeest viert. De Kerken van de Orthodoxie hanteren een andere kalender en vieren daardoor Pasen meestal op een andere datum, maar dit jaar en ook volgend jaar vallen de data van het Paasfeest in Oost en West samen.Hoogfeest van Pasen: Christus, de Heer, is waarlijk verrezen!


"O waarlijk heilige nacht", zingt het Exsultet, "de enige die tijd en uur mocht kennen waarop Christus uit de doden verrees!" Niemand is immers ooggetuige geweest van de gebeurtenis zelf van de verrijzenis en geen enkele evangelist beschrijft haar. Niemand heeft kunnen zeggen hoe zij fysiek gezien tot stand gekomen is. En het diepste wezen ervan, de overgang naar een ander leven, was nog minder zintuiglijk waarneembaar.

Hoewel de verrijzenis een historische gebeurtenis is, die door het teken van het lege graf en de werkelijkheid van de ontmoetingen van de apostelen met de verrezen Christus vast te stellen is, blijft ze, in zoverre ze de geschiedenis te boven gaat en daarboven uitstijgt, ten diepste een geloofsmysterie. Daarom toont de verrezen Christus Zich niet aan de wereld (Vgl. Joh. 14,22), maar wel aan Zijn leerlingen, "aan degenen die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld, juist aan degenen die nu getuigen van Hem zijn voor het volk" (Hand. 13,31).


zaterdag 3 april 2010

Uit een oude homilie op Paaszaterdag

Er gebeurt iets vreemds.... God is gestorven in het vlees en de hel beeft van angst. Hij is op zoek gegaan naar onze eerste voorouder, als naar een verdwaald schaap. In groot verlangen om degenen te bezoeken die in duisternis en de schaduw van de dood leven, is Hij heengegaan om de gevangen Adam en Eva van smart te bevrijden.

Toen Adam, de eerste mens die Hij had gemaakt, Hem zag, sloeg hij zich verschrikt op de borst en riep iedereen toe: “Mijn Heer zij met u allen.” Christus antwoordde hem: “En met uw geest.” Hij greep zijn hand en richtte hem op met de woorden: “Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten.

Ik ben uw God die ter wille van u uw zoon ben geworden. Uit liefde voor u en voor uw nakomelingen beveel Ik nu op eigen gezag allen die gevangen zijn, te voorschijn te komen — allen die in duisternis verkeren, verlicht te worden — allen die slapen, op te staan. Ik beveel u, slaper, word wakker!

Ik heb u niet geschapen om gevangen gehouden te worden in de hel. Sta op uit de dood, want Ik ben het leven uit de dood. Sta op, werk van Mijn handen, u die geschapen bent naar Mijn beeld. Sta op, laten we deze plaats verlaten, want u bent in Mij en Ik ben in u, samen vormen wij maar één persoon en we kunnen niet van elkaar worden gescheiden.

Sta op, laten we deze plaats verlaten. De vijand heeft u uit het aardse paradijs gevoerd. Ik zal u niet in dat paradijs terugbrengen, maar ik zal u een troon geven in de hemel. Ik ontzegde u de boom die slechts een symbool van leven was, maar zie, Ik Die het leven Zelf ben, ben nu één met u. Ik heb cherubijnen aangesteld om u te bewaken zoals slaven worden bewaakt, maar nu laat Ik u door hen vereren. De troon die door cherubijnen wordt gevormd, wacht op u, de dragers ervan zijn snel en bereidwillig. Het bruidsvertrek is versierd, het feestmaal staat klaar, de eeuwige woningen zijn gereed, de schatkamers met alle goede dingen staan open. Het Koninkrijk der hemelen is sinds alle eeuwigheid voor u bereid.”


vrijdag 2 april 2010

Goede VrijdagWij aanbidden U, Christus, en loven U,
omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

donderdag 1 april 2010

Witte Donderdag


Heer Jezus Christus, in dit wonderbare Sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing voortdurend in ons ervaren.